'.FLASH_PLAYER.'

De Limburgse Canon & Entoen.nu
De Limburgse canon vertoont vele overeenkomsten met de Nederlandse canon: www.entoen.nu. Ook de Limburgse canon gaat uit van de 10 tijdvakken, en er wordt gewerkt met met vensters.

De Limburgse Canon is enkele jaren geleden gerealiseerd omdat de geschiedenis van Limburg - zeker tot het begin van de 19de eeuw - behoorlijk afwijkt van de algemene Nederlandse geschiedenis.

Vensters uit de Canon van Limburg kunnen echter zeer goed worden gebruikt in relatie tot vensters uit de Nederlandse canon. Bijvoorbeeld als aanvulling om een specifiek Limburgs perspectief op de betreffende periode of gebeurtenissen te geven. Of zelfs al vervanging, waarbij voor een venster uit de Nederlandse canon evengoed een venster uit de Limburgse canon kan worden gebruikt.

In het overzicht op deze pagina wordt per tijdvak aangegeven welke vensters uit de Canon van Limburg thematisch goed aansluiten bij vensters uit www.entoen.nu.
Tijd van Jagers en boeren
De Limburgse vensters Het Belvédère-mes, Een tent van Rendierhuiden, Bandkeramiek én Vuursteenmijnen zijn allen aanvullend op het venster Hunebedden.

De Bandkeramiekers waren de allereerste boeren van Nederland. Ze bewoonden Nederland al zo'n 2.000 voor de Hunebedbouwers. De overige vensters behandelen belangrijke vondsten uit Limburg die ons een goed beeld geven van het leven in de steentijd in Nederland.

De prehistorie is met 4 vensters rijk vertegenwoordigd in de Limburgse canon. De reden hiervoor is dat archeologische vondsten uit de prehistorie in Limburg zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van de rest van Nederland en derhalve van groot belang voor het schetsen van het leven in de prehistorie in Nederland.
Tijd van Grieken en Romeinen
De Limburgse vensters De Eburonen muntschat van Amby, Villa Holzkuil, Romeinse thermen in Heerlen én De Via Belgica zijn allen aanvullend op het venster De Romeinse Limes.

Evenals wat betreft de prehistorie zijn ook vondsten uit de Romeinse tijd zeer veelvuldig aanwezig in Limburg. Om die reden is er dan ook voor gekozen om uitvoerig aandacht te besteden aan deze periode in de Canon van Limburg.

Het Limburgse venster Sint-Servatius is een aanvulling op Willibrord en vertelt over een van de eerste zendelingen in Limburg én Nederland: de vooral in Maastricht nog steeds vereerde Sint Servaas.
Tijd van Ridders en Monniken
De vensters Leenstelsel, Susteren en Karolingische Renaissance zijn allen aanvullend op het venster Karel de Grote.

Karel de Grote's belangrijkste verblijfplaats - Aken - ligt vlak bij Limburg. In Meerssen stond een ook van zijn paltsen. Deze vensters gaan dieper in op de wat Karel de Grote's bestuur heeft betekend voor Limburg en Nederland.
Tijd van Steden en Staten
Het venster Hendrik van Veldeke is een interessant vervanger voor Hebban olla vogala.

Waar 'Hebban olla vogala' gaat over de oudst bewaard gebleven Nederlandse zinnen, gaat 'Hendrik van Veldeke' over de eerste Limburgse dichter die in zijn moederstaal schreef.

Het venster Maashandel is een aanvulling op De Hanze. De Maas vormde in de Middeleeuwen de belangrijkste handelsroute van en naar Limburg en droeg in hoge mate bij aan de groei van steden als Maastricht, Roermond en Venlo.
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
Het venster Mattheus Herbenus is een interessante aanvulling op Erasmus. Erasmus is uiteraard de alom bekende Nederlandse humanist. Mattheus Herbenus was een veel minder bekende maar niettemin ook interessante humanist uit Limburg.

De vensters Thijs van Lin en Wilhelmus Lindanus zijn een interessante aanvulling op De Beeldenstorm. Thijs van Lin was een 'ketter' uit Roermond die zijn afwijkende religieuze ideeën moest bekopen met de dood. Hij werd verbrand op de brandstapel. Waar grote delen van Nederland overgingen op het protestantisme, zorgde Wilhelmus Lindanus - bisschop in Roermond - ervoor dat het bisdom Roermond katholiek was én bleef.
canon_kaart
Dit is een caption
Tijd van Regenten en Vorsten
Het venster Territoriale versnippering sluit aan bij De Republiek. Waar het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden juist voor eenheid en (relatieve) rust zorgde, bleef het gebied van Limburg staatkundig gezien zeer versnipperd. In de 17e en 18e eeuw werden er bovendien wel 10 oorlogen uitgevochten op Limburgs grondgebied!
entoennu_banner_limburg
Dit is een caption
Tijd van Pruiken en Revoluties
Het venster Baron van Keverberg is een interessante aanvulling op Eise Eisinga. Waar het planetarium van Eisinga symbool staat voor de Verlichting in geheel Nederland, was Baron van Keverberg een verlicht denker uit Limburg, die met name op het gebied van de landbouw enkele interessante ideeën ontwikkelde.

Het venster Roermond en de Brabantse Revolutie is een aanvulling op De Patriotten. Omdat Limburg eind 18de eeuw nog steeds geen deel uitmaakte van Nederland, verliep de revolutie hier anders dan in de rest van het land.

Het venster De Franse tijd sluit aan bij Napoleon Bonaparte.
Tijd van Burgers en Stoommachines
Het venster 1839: Limburg verdeeld is een aanvulling op Koning Willem 1. In 1839 werd Limburg als provincie toegevoegd aan Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, na vele inspanningen van Willem I. Veel Limburgers waren liever een provincie van België geworden. 

De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout zijn een aanvulling op Verzet tegen kinderarbeid. Ze gaan dieper in op de vroege industrie in Limburg en het leven van de fabrieksarbeiders.

Het venster Eugène Dubois staat thematisch los van Max Havelaar, maar belicht niettemin een heel andere kant van Indonesië: als plek voor zeer interessant wetenschappelijk onderzoek.
Tijd van Wereldoorlogen
Het venster De Eerste Wereldoorlog is een aanvulling op het gelijknamige De Eerste Wereldoorlog en gaat dieper in op de gevolgen van WOI voor Limburg.

Het venster Mathilde Haan is een interessant alternatief voor Aletta Jacobs en vertelt het verhaal van een Roermondse feministe.

Het venster Edith Stein is een interessant alternatief voor Anne Frank en vertelt het verhaal van een joodse non uit Echt die hetzelfde lot onderging als Anne Frank.

Het venster Dwangarbeiders is een aanvulling op De Tweede Wereldoorlog en gaat over de Noord- en Midden-Limburgse mannen die door de Duitsers gedwongen werden om te werken in de Duitse (oorlogs)fabrieken.
Tijd van Televisie en Computer
Het venster Molukkers is een interessante aanvulling op de vensters Indonesië en Veelkleurig Nederland. Een paar jaar na de oorlog vonde de Molukkers onder andere in Limburg een nieuw thuis.

Het venster Het Verdrag van Maastricht is een aanvulling op Europa en geeft meer informatie over de geboorte van de Euro in Maastricht.